Områden

Vardagseffektivitet med balans i vald robusthet
Synliggöra vad som är prioriterad verksamhet och vad som behövs för att den skall fungera. Anpassa arbetssätt till valda strukturer.

Avbrottshantering
Identifiera var man kan ersätta dyr redundans genom implementation av enkla reservrutiner.

Krisledning
En övad struktur som kan agera när prioriterad verksamhet inte fungerar och när vardags- eller reservrutiner inte räcker till för att hantera en svår situation.

IT-kontinuitet inkl recovery planering
IT-enhetens andel av ovanstående arbete. Det praktiska arbetet ser olika ut beroende på om IT-enheten är intern eller outsourcad, men grundstrukturen avseende vardag/avbrott/kris är generisk. Inkluderar ett upplägg av servicekontinuitetsplanering för kritiska IT-system enligt modellen nedan.

Servicekontinuitetsplanering
Ovanstående arbete med vardag/avbrott/kris för en isolerad kritisk service. Vi har under de senaste åren utvecklat en egen hands-on metodik för servicekontinuitetsplanering, ofta kallad SCP, som fokuserar på en tydligt avgränsad service/leverans av högt värde för organisationen.

Verksamhetsnyttig informationssäkerhet
Information är en vital resurs för att verksamheten skall kunna fungera på avsett vis. Det finns en tydlig verksamhets- och affärsnytta med arbete inom området förutsatt att man håller det enkelt.

Förändringsledning
Förändringsledning är ett strukturerat tillvägagångssätt för att hjälpa medarbetare, grupper och organisationer från nuläget till ett önskat framtida läge. Ingår både som ett naturligt inslag i alla våra leveranser och erbjuds som egen konsultleverans till organisationer som behöver göra grundläggande förändringar för att möta exempelvis en ny marknadssituation.

Competence Management
Kompetens är er viktigaste resurs och ofta finns all nödvändig kompetens redan inom organisationen, den behöver bara ledas rätt. Vi lär verksamhetschefer att medvetet leda kompetensflöden och har utvecklat praktiska arbetssätt för både kompetens- och erfarenhetsöverföring inom en verksamhet – med direkt effekt i vardagen.

Placeringsstrategi Molntjänster – Att välja rätt digital placering
Molntjänster erbjuder helt nya sätt att använda IT-tjänster med kort startsträcka och ofta låga initialkostnader. Området orsakar dock mycket friktion mellan verksamhet och IT-enhet eftersom man har olika bilder om hur molntjänster skall hanteras. Att ta fram en placeringsstrategi för digital placering kombinerat med ett anpassat frågebatteri tar bort friktionen och låter verksamhet och IT-enhet fokusera på utvecklingsfrågorna för att hitta rätt lösningar.

GDPR och NIS
Både GDPR och NIS-direktivet kräver ett strukturerat och medvetet arbetssätt. Vi har god erfarenhet av att ge råd och stöd till organisationer för att bedriva det effektiva och verksamhetsnyttiga informationssäkerhetsarbete som behövs för att uppfylla kraven i dessa direktiv.