Placeringsstrategi Molntjänster

Att välja rätt digital placering

Molntjänster erbjuder helt nya sätt att använda IT-tjänster med kort startsträcka och ofta låga initialkostnader. Området orsakar dock mycket friktion mellan verksamhet och IT-enhet eftersom man har olika bilder om hur molntjänster skall hanteras. Verksamheten ser möjligheter till utveckling/effektivisering och vill naturligtvis införskaffa molntjänsterna snabbt när behovsanalysen är klar. IT-enheten upplevs ofta som en bromskloss när farhågor om integrations- och säkerhetsfrågor lyfts fram, dessutom behöver IT-enheten ta hänsyn till alla verksamhetsdelar och de skalfördelar som skall uppnås med befintlig och redan investerad IT-miljö.

Hantering av molntjänster har idag blivit ett område som är ett givet inslag i affärs- och verksamhetsutveckling och behöver därför ingå i den ordinarie dialogen mellan IT-enhet och verksamhet, från analys till implementation av IT-tjänster. Att ta fram en placeringsstrategi för digital placering kombinerat med ett anpassat frågebatteri tar bort friktionen och låter verksamhet och IT-enhet fokusera på utvecklingsfrågorna för att hitta rätt lösningar. Arbetet resulterar i en gemensam bild om vad som är rätt digital placering och i de fall man inte är överens används det gemensamma resultatet som ett beslutsunderlag för ledningen att ta ställning till. I slutändan handlar det om att väga affärs-/verksamhetsnytta mot eventuella risker för den aktuella informationsmängden i IT-tjänsten, ett tydligt underlag underlättar detta placeringsbeslut.

Kontakta oss för mer information om upplägget där er verksamhet och IT-enhet får utbildning kring frågeställningarna och ett gemensamt frågebatteri för kommande dialog. Normalt omfattar ett uppdrag analys/förarbete, ett par workshops samt stöttning under det första caset som skall arbetas igenom.