Servicekontinuitetsplanering

Detta upplägg används när en avgränsad service/leverans är av stor vikt för verksamheten och där reservrutiner inte räcker till för att hantera avbrott.

Vi har utvecklat en egen hands-on metodik för servicekontinuitetsplanering som hjälper er att ringa in vad som är prioriterat samt identifiera vad som krävs för att leveransen skall fungera. Dessutom får man ta ställning till hur man gemensamt skall agera vid avbrott.

Arbetsmetodiken är generisk och kan användas för olika slags verksamhetsleveranser, exempelvis logistikflöden, produktionsmiljöer, lokalförsörjning, nödvändig verksamhet inom en kommunal förvaltning eller verksamhetskritiska IT-system.

En stor fördel med detta upplägg är att det styrs mot ett avgränsat område och håller sig där, på detta vis koncentreras resurserna för arbetet till en identifierat kritisk del av verksamheten där det finns en verksamhets- och ekonomisk nytta med insatsen.

I upplägget ingår en struktur med ett antal delområden att ta ställning till beroende på vad som är relevant för den aktuella leveransen, strukturen säkerställer att inget glöms bort men ger full möjlighet att välja bort ej relevanta arbetsmoment.

Exempel på områden:

 • Identifiera prioriterade leveranser, välja bort ej prioriterad verksamhet
 • Identifiera vad som måste finnas på plats för att dessa leveranser skall fungera
 • Dialog med de interna och/eller externa kunderna
  • Hur ser de på denna service/leverans
  • Har kunden en kontinuitetsplanering att ta hänsyn till
  • Formella avtal och informella krav
  • Vad får olika slags avbrott för konsekvens i deras verksamhet
  • Hur skall man informera och kommunicera vid avbrott
 • Resurshantering
  • Vilka krav behöver man ställa på resurser/leverantörer
  • Nuläge
  • Action lista för eventuella gap
 • Avbrotts- och återställningsarbete
  • Behövs ett utsett recovery team eller ej
  • Vad skall trigga igång en avbrotts- och återställningshantering
  • Vad behövs i ett sådant arbete
   • Information/dokumentation/rutiner
   • Kontaktlistor
   • Checklistor
   • Beslutsriktlinjer som kan tas fram i förväg
  • Hur skall återgång till normalt arbete gå till