Vardagseffektivitet

Prioriterad verksamhet
Ni vill att prioriterad verksamhet skall fungera

Företag och offentlig verksamhet har lite olika skäl för detta, men i grund och botten handlar det i båda fallen om effekt och måluppfyllnad. Och därmed om ekonomi.

Hur man än har valt att organisera sin verksamhet så har helheten mål att uppnå, och nedbrutet har alla verksamhetsdelar mål att uppnå. Detta åstadkommer man med en mängd olika aktiviteter eller leveranser, men bara några av dessa är i praktiken att betrakta som prioriterad, eller kritisk, verksamhet. Och den har man nytta av att kontinuitetsplanera.

En positiv sidoeffekt när man identifierar vad som är prioriterat är att man kan ta tillfället i akt att tillsammans med berörd verksamhet rensa upp i vad som utförs i stort. Många gånger hänger gamla arbetsuppgifter kvar trots att man tidigare beslutat om att avsluta eller flytta dem. Normalt sett räcker det med ett par workshops i en verksamhetsdel för att få ett förankrat beslut på vad som skall utföras fortsättningsvis. Vilket ger en effektökning i vardagen som kan tas tillvara på olika sätt.

Kritiska resurser
När de prioriterade leveranserna i verksamheten är synliggjorda är nästa steg att se vilka resurser som måste finnas på plats för att dessa skall fungera som det är tänkt. Personal med rätt kompetens, information och IT-system är de vanligaste kritiska resurserna, men man kan även vara beroende av exempelvis lokaler, materialflöden, transporter och externa parter av olika slag.

Rent ekonomiskt är nästa steg intressant. Genom att låta verksamheten analysera på vilket sätt resurserna behövs för att möjliggöra prioriterad verksamhet kan man tydliggöra vilken den mest lämpliga balansen är. Vi brukar tala om en reflekterad robusthet. Om man kombinerar detta resultat med en relevant avbrottshantering (se separat avsnitt) kan man ofta lugnt skruva ner på resurssidan. Och nyansen höga eller medelhöga tillgänglighetsavtal innebär normalt sett stora kostnadsskillnader, exempelvis i IT-sammanhang.